(0 item) - € 0,00

Er zitten geen artikelen in uw offerte aanvragen.

BSB Infolijn: 0165 348 134

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden Advepro

1. ALGEMEEN A) Indien naar deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden  (hierna algemene voorwaarden)  wordt verwezen in aanbiedingen of opdrachtbevestigingen van Advepro gevestigd te Oud Gastel, zijn al deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, overeenkomsten, facturen en leveringen van Advepro, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

B) Ieder afwijkend beding, of aanvulling of wijziging van de algemene voorwaarden bindt Advepro slechts, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk en voor iedere transactie afzonderlijk vooraf zijn overeengekomen.

C) deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van de afnemer ter zijde, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Advepro zijn aanvaard. Een bepaling in de voorwaarden van de afnemer dat de voorwaarden Advepro niet van toepassing zouden zijn, wordt uitdrukkelijk niet geaccepteerd. Een algemene verwijzing door de afnemer naar zijn voorwaarden wordt door Advepro uitdrukkelijk van de hand gewezen.

D) Advepro behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen c.q. aan te vullen, indien en voorzover gewijzigde omstandigheden een dergelijke aanpassing rechtvaardigt. 

2. AANBIEDINGEN.

A) Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, binden Advepro niet.

3. PRIJZEN.

Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting/BTW, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven, dat de BTW in de prijs begrepen is.


4. LEVERING.

A) Levering geschiedt "af magazijn", tenzij partijen schriftelijk overeenkomen dat de goederen door op een afnemer aan te wijzen plaats in Nederland zullen worden geleverd.

5. BETALING.

A) Behalve in het geval dat vooruitbetaling of contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal betaling van door Advepro aan de afnemer verstuurde, resp. overhandigde facturen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Advepro is gerechtigd van een afnemer volledige vooruitbetaling te vorderen.

B) In geval van betaling door een derde waaronder een sponsor ontheft het de opdrachtgever/afnemer niet van de betalingsverplichting binnen de termijn van 30 dagen. De betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking, in contanten danwel door overschrijving op een door Advepro aan te wijzen bankrekening. Dit ter keuze aan Advepro.

C) Bij niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden heeft Advepro het recht de afnemer over het gehele verschuldigde factuurbedrag boven de verschuldigde wettelijke rente, een rentevergoeding van 3% in rekening te brengen over de periode waarin de afnemer in verzuim is.

D) Voor rekening van de afnemer komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Advepro redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen. Advepro maakt in dat geval aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

6. RECLAMES.

A) Afnemer dient de geleverde goederen terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. De direct waarneembare gebreken door cliënt binnen 8 dagen na de aflevering schriftelijk bij Advepro moeten zijn ingediend. Daarbij moet de afnemer nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.

B) Tenzij de gebreken redelijkerwijs pas na de genoemde reclametermijn kunnen worden geconstateerd, vervalt het recht op reclame, indien de afnemer niet heeft voldaan aan het lid a van dit artikel bepaalde. Indien een gebrek redelijkerwijs pas na de in lid a. van dit artikel genoemde reclametermijn kan worden geconstateerd, dient de afnemer dit gebrek aannemelijk te maken en in ieder geval binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kon worden, danwel is geconstateerd, op de wijze als gesteld in lid a aan Advepro te melden.

C) Reclames geven aan de afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

D) Met betrekking tot reclame wordt elke deel(af)levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

7. EIGENDOMSOVERGANG.

A) Het eigendom van de door Advepro geleverde goederen gaat pas dan over op de afnemer, wanneer de afnemer zijn betalingsverplichting ter zake van alle geleverde goederen jegens Advepro volledig is nagekomen.

10. GARANTIE.

A) Indien Advepro een reclame gegrond bevindt, zal Advepro naar haar keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Deze bepaling geldt niet in geval de afnemer de goederen zelf heeft aangeleverd ter bewerking. Alsdan geldt dat Advepro een redelijke vergoeding, in verhouding tot de van haar verlangde prestatie, verleent.


13. GESCHILLEN.

A) Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door 1 partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Advepro en de afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het Nederlands recht.


Juni  2013 Advepro te Oud Gastel